"Complete your frame....

with a great Journey"

"อัศจรรย์วัดใต้น้ำ..วิถีสะพานมอญ...กราบขอพรวัดถ้ำเสือ"
 

FOTO JOURNEY… ยินดีพาท่านไปถ่ายภาพ Unseen Thailand …. วัดใต้นํ้า….ต้นไม้ยักษ์….สะพานไม้….และ สัมผัสอากาศเย็น  ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ของเมืองแห่งสายหมอก...สังขละบุรี มนต์เสน่ห์และวัฒนธรรมอัน หลากหลาย วิถีชีวิตชาวมอญแบบเรียบง่าย รายล้อมด้วยธรรมชาติและภูเขา มีแม่นํ้าซองกาเลียจากต้นกําเนิดใน ประเทศพม่าไหลพาดผ่าน  
 
วัดวังก์วิเวการาม....แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ซากโบราณสถานที่ถูกปล่อยจมอยู่ใต้นํ้า เป็นที่รู้จักกัน ในนามของ "วัดใต้นํ้า" หรือ “เมืองบาดาล” ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือบริเวณเนินที่มีแม่นํ้าสามสาย มาบรรจบกัน คือ แม่นํ้าบิคลี่ ซองกาเลีย และรันตี มารวมกันเป็นแม่นํ้าแควน้อย 
 
...สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลก รองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า สัญลักษณ์ของ อําเภอสังขละบุรี....สะพานมอญ 
 
ต้นจามจุรียักษ์  หนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความยิ่งใหญ่ เป็นต้นไม้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี ขนาด ของลําต้นโดยรอบประมาณ 10 คนโอบ 
 
วัดถํ้าเสือ...สักการะพระพุทธรูปประทานพรใหญ่ที่สุดของจังหวัด กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐาน ณ เจดีย์สูง 9 ชั้นที่สวยงาม 
 
และที่สําคัญเราจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปในหลายประสบการณ์ หลากเทคนิค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการภาพถ่าย (Photo Specialist) สอนถ่ายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คอยแนะนําเทคนิค, มุมมอง, องค์ประกอบภาพ รวมถึงการ ให้คําปรึกษาวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายอย่างเป็นกันเอง และ เข้มข้น 

HIGHLIGHT:

 

o สะพานมอญ ...สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลก เป็นสะพานที่ใช้ข้าม   แม่นํ้าซองกาเลีย  ถือเป็นไฮไลท์และมนต์เสน่ห์  ของอําเภอสังขละบุรี

 

o วัดวังก์วิเวการาม วัดซึ่งเป็นโบราณสถานจมอยู่ใต้นํ้า เป็นสถานที่เล่าขานถึงตํานานความเป็นมาของวัด หลวงพ่ออุตตมะ

 

o ต้นจามจุรียักษ์  หนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความยิ่งใหญ่ เป็นต้นไม้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี ขนาดของลําต้นโดยรอบประมาณ 10 คนโอบ

 

o วัดถํ้าเสือ วัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและพระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น  
 

กําหนดการเดินทาง:  25 – 26 เมษายน 2563 ( 2 วัน 1คืน ลางาน 0 วัน)

จํานวนสมาชิก: 16 ท่าน (สมาชิก 8 ท่านต่อ PS 1 ท่าน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ (Photo Specialist, PS): 2 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่1: <วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563> กรุงเทพมหานคร  –  ต้นจามจุรียักษ์  –  สังขละบุรี – สะพานมอญ   
05.00 น. ➔  พบกันที่สํานักงาน โฟโต้ เจอร์นี่ และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

09.00 น. ➔  เดินทางถึงสถานที่แรกของทริป ต้นจามจุรียักษ์ Landmark อีกที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

12.00 น. ➔  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ➔  ออกเดินทางไป อําเภอสังขละบุรี

16.00 น. ➔  ถึงอําเภอ สังขละบุรี และเช็คอินเข้าที่พัก

17.30 น. ➔  เก็บภาพแสงเย็น จน พระอาทิตย์ตกดิน ที่สะพานมอญ พร้อม บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวมอญ

19.00 น. ➔  กลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
ต้นจามจุรียักษ์

ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10  คนโอบรัศมีทรง พุ่มเฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงา ประมาณ 51.75  เมตร ความสูงจากพิ้นดินถึงยอด 20เมตร มีพื้นที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 4 วา โดยได้จัดทําสะพานไม้เป็นวงกลมรอบต้นไม้  เพื่อช่วยป้องกันให้นักท่องเที่ยวไม่เดินไปเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชค ตามความเชื่อ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี  พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ด้วยการจัดทําสวย หย่อมขนาดย่อมนําไม้ดอก ไม้ประดับมาปลูก เพื่อให้มีความสวยงามชวนมองมากขึ้น  ต้นจามจุรียักษ์ ตั้งอยู่ใน อําเภอด่านมะขามเตี้ย บ้านกสิกรรม ตําบลเกาะสําโรง  ซึ่งปัจจุบันหาชมต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ยาก เมื่อมาถึงภายในบริเวณต้นจามจุรีมีที่จอดรถหลายจุด มีพื้นที่ขาย ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของชุมชน และนํ้าดื่มตั้งอยู่ด้านหน้า 
 
อําเภอสังขละบุรี  

อําเภอเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ และเรื่องราววัฒนธรรมที่น่าหลงใหลของชาว ไทย - มอญ อดีตเราจะรู้จักสังขละบุรีว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากบารมีของหลวงพ่ออุตตมะ (พระราชอุดมมงคล) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากคนไทยเชื้อสายมอญและพุทธศาสนิกชน 
 
สะพานอุตตมานุสรณ์  

สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ หรือ สะพานไม้มอญ เป็น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ ไทยมีความยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2 ของโลกรองจาก สะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า เป็นสะพานที่ข้ามแม่นํ้าซองกาเรีย ที่ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสะพานไม้ที่สร้างจากแรงศรัทธาของชาวอญพื้นถิ่น ปัจจุบันแม้สะพานจะพังลงไปแล้ว แต่ก่มีการสร้างของใหม่ ขึ้นมาแทน 
 
วันที่ 2:  <วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563> วัดวังก์วิเวการาม – วัดถํ้าเสือ – กรุงเทพมหานคร

05.30 น. ➔  ถ่ายแสงเช้าที่ สะพานมอญ  

07.00 น. ➔  ล่องเรือ ไปถ่ายภาพ Unseen วัดวังก์วิเวการาม  

09.00 น. ➔  กลับเข้าสู่ที่พัก และรับประทานอาหารเช้า

10.30 น. ➔  เก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก  

12.00 น. ➔  รับประทานอาหารกลางวัน ที่อําเภอทองผาภูมิ

15.30 น. ➔  เดินทางถึง วัดถํ้าเสือ ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมบริเวณรอบๆวัด

16.30 น. ➔  ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
20.00 น. ➔  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  
 
วัดใต้นํ้า หรือ วัดจมนํ้า คือวัดวังก์วิเวการาม  

ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็น Unseen Thailand เพราะมีความแปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้นํ้า เป็นสถานที่เล่าขานถึงตํานานความเป็นมาของวัดหลวงพ่ออุตตมะ จนหลายคนเรียกกันว่าเมืองบาดาล นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม – มิถุนายน เป็นช่วงหน้าแล้ง นํ้าจะ ลดลงมาก จะสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าได้ ส่วนคนที่มาเที่ยวช่วงปลายฝนจนถึงฤดูหนาว ตั้งแต่ประมาณ กันยายน – มกราคม อาจจะได้เห็นแค่บางส่วนของตัวโบสถ์ที่โผล่พ้นนํ้า หรือบางทีก็จมนํ้าเป็นเมืองบาดาล จะมีให้ เห็นก็เพียงแต่ยอดหอระฆังเดิมเท่านั้นที่สูงพ้นนํ้าเท่านั้น 
 
วัดถํ้าเสือ  

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความ สวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชิน

รายละเอียดค่าบริการ และ การชําระเงิน

อัตราค่าบริการ: 7,500 บาท/ท่าน (ชําระเต็มจํานวน)

พิเศษ!! สําหรับลูกค้าเก่า Foto Journey เพียง 6,900 บาท/ท่าน เท่านั้น

***(ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น)*** 
 
เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน:

ณ วันที่จอง : ชําระเต็มจํานวนเมื่อจอง

***โดยบริษัทถือลําดับการชําระเงิน เป็นสําคัญ ในการยืนยันสิทธิ์การเดินทาง***  

***สําหรับลูกค้าที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทจะจัดหารูมเมทให้โดยไม่จําเป็นต้องชําระค่าใช้จ่ายสําหรับพักเดี่ยว แต่อย่างใด*** 
 
ค่าบริการนี้รวม: 

- ค่าเดินทางไป

– กลับ  กรุงเทพ - สังคละบุรี

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักคู่)

- ค่าอาหาร 2 มื้อ

- ค่ายานพาหนะ, นํ้ามัน, ที่จอดรถ, ทางด่วนและอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทาง

- ค่าล่องเรือ - บริการถ่ายภาพและสอนการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุ 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม:

- ค่าอาหารกลางวัน และเย็น

- ค่าทิปพนักงานบริการ(ถ้ามี) 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ 

การชำระเงินค่าเดินทาง :
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย    เลขที่บัญชี 037-2-57628-6 หรือ

ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 408-825346-9 


ชื่อบัญชี บริษัท โฟโต้ เจอร์นี่ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ 

Line@: @FotoJourney หรือ

คลิก! Line : https://lin.ee/62Sr8ZV หรือ 

Inbox Facebook: FotoJourneyTH 

ข้อมูลและลักษณะของทริปที่สําคัญ

- ทริปนี้มีลักษณะเป็น Photo Trip จะเน้นถ่ายรูปแสงเช้า แสงเย็น เป็นหลัก ดังนั้น แผนเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพตามให้มากที่สุด

- แนะนําอุปกรณ์ถ่ายภาพ

     o แนะนําเลนส์ทุกช่วง Wide/Normal/Tele  

     o ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์

     o สายลั่นชัตเตอร์

     o ไฟฉายคาดหัว (Head lamp)

     o อุปกรณ์ทําความสะอาดเลนส์ 

เงื่อนไขการยกเลิกทริป

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางและมีความจําเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง และมีการยกเลิกการเดินทาง

กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนได้ ทางบริษัทจะทําการคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวน

กรณีทางบริษัท หาคนเดินทางแทนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทําการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสาย การบินนั้นๆ

กรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการออกเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้เดินทางท่านอื่นๆที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 
 
ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าที่พัก หรืออื่นๆที่มีการดําเนินการชําระเงินไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัว ของท่านระหว่างการเดินทาง โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความ รับผิดชอบไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้ และหากเกิดเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้ ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ

o การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

o การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

o  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้น ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

o บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

o หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่  ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

o กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนั้นๆ

o มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอํานาจของ บริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Foto Journey Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09199